Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
363 720
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวสถิติเชิงปฎิบัติ
MEDICAL SCIENCE RESEARCH AND PRACTICAL BIOSTATISTICS
2 (1-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการ รูปแบบการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถิติวิเคราะห์เชิงปฏิบัติที่เหมาะสมในวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
Principles, research design and methodology in medical science research, practical and appropriate biostatistical analysis in medical sciences, including various presentations of research outcome.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940