Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
363 891
สัมมนาชีวเคมีทางการแพทย์
SEMINAR IN MEDICAL BIOCHEMISTRY I
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเสนอรายงานการวิจัยเฉพาะทางหรือผลงานค้นคว้าวิจัยสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940