Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
364 214
ปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
PARASITOLOGY FOR PUBLIC HEALTH STUDENTS
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาเกี่ยวกับปรสิต ได้แก่โปรโตซัว หนอนพยาธิ เห็บ ไร และแมลง ซึ่งอาศัยอยู่กับคนโดยเน้นเกี่ยวกับ ปรสิตที่พบบ่อย และก่อให้เกิดหรือเป็นตัวนำโรคที่สำคัญในประเทศไทย ในหัวข้อการกระจายทางภูมิศาสตร์ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต และการระบาด กลไกการเกิดโรคพยาธิวิทยา
Studies of parasites, i.e. protozoa, helminths, ticks, mites and insects which parasitized human beings especially those commonly found to cause or transmit important diseases in Thailand, on geographical distribution, morphology, life cycle and epidemio
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940