Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
365 731
พื้นฐานของโรค
Basis of Diseases
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการทางพยาธิวิทยาของการเกิดโรคในคน โดยครอบคลุมถึงสาเหตุและกลไกกระบวนการของโรค การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะทั้งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ ความรู้พื้นฐานของอันตรายที่เกิดขึ้นในเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม เนื้องอก การติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน การไหลเวียนโลหิต กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และอาหาร
Pathologic principles of human diseases, emphasis on the causes and mechanisms of disease processes, gross and microscopic features of diseases, and their functional alterations, general pathologic processes including cell injury, inflammation and repair, neoplasia, infection, immunologic disorders, hemodynamic disturbances, genetic, environmental and nutritional disorders.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. สริธร ศิริธันยาภรณ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Cellular injury and cell death 2 0
    2. Adaptations, intracellular accumulations and cellular aging 2 0
    3. Acute and chronic inflammation and healing 3 0
    4. Tissue repair: cellular growth, fibrosis, and wound healing 1 0
    5. Hemodynamic disorders, thrombosis and shock 3 0
    6. Genetic disorders 4 0
    7. Diseases of immunity 3 0
    8. Neoplasia 6 0
    9. Infectious diseases 3 0
    10. Environmental and nutritional pathology 3 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940