Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
366 891
สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
SEMINAR IN PHARMACOLOGY I
1 (1-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การคัดเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นวรรณกรรม การอ่านรายงานทางวิชาการ การนำเสนอและมีส่วนร่วมในการวิจารณ์ รายงานความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา
Selecting topics, literature search, reading scientific reports, presentation and participation in discussion on research progress in pharmacology.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940