Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
367 214
สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
PHYSIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH STUDENTS
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ได้แก่ การส่งสารระหว่างผนังของเซลล์ การทำงานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และการรับความรู้สึกต่าง ๆ ศึกษาการทำงานและการควบคุมระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนของโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และ
Fundamental aspects of human body functions, in membrane transport, nervous, muscular, special senses, alimentary, circulatory, respiratory, endocrine and reproductive system.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940