Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
370 751
จิตเวชศาสตร์ 1
Psychiatry I
4 (4-0-8)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 4 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานด้านชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์ ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตพยาธิวิทยา วิทยาศาสตร์เชิงสังคมวัฒนธรรมที่มีส่วนสนับสนุนจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ การวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์

Theory of biological basis of human behavior, neurobehavioral sciences, psychological sciences, personality development, psychopathology, sociocultural sciences, mental health, psychoanalytic theories, and research in psychiatry and computer applications.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Biological basis of human behavior 8 0
    2. Neurobehavioral sciences 6 0
    3. Psychological sciences 13 0
    4. Sociocultural sciences 9 0
    5. Mental health 20 0
    6. Research methodology and computer applications 4 0
 
รวม
60 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940