Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
370 781
ปฏิบัติจิตเวช1
PSYCHIATRIC PRACTICE I
7 (0-21-12)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    7 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 21 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 12 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชและหอผู้ป่วยในจิตเวช ปฏิบัติงานที่คลินิกพิเศษ เช่น คลินิกกุมารจิตเวช คลินิกคลายเครียด คลินิกครอบครัวบำบัด คลินิกทางประสาทจิตเวช และปฏิบัติงานด้านจิตเวชชุมชนที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และการสอนนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางคลินิก
Practice in psychiatric outpatient clinic and psychiatric inpatient ward, practice in special clinics such as child psychiatric clinic, stress reduction clinic, family therapy clinic,  neuropsychiatric clinics, practice in community psychiatry at the primary health care unit, and teaching medical students about clinical psychiatric care
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ทักษะการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจิตเวช ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 0 50
    2. ทักษะการตรวจสภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช เข้าใจอาการและอาการแสดงออกทางจิต 0 30
    3. ทักษะการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ทั้งเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (ICD-10) และเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (DSM-IV) และการวินิจฉัยแยกโรค 0 30
    4. ทักษะการเขียนรายงานทางการแพทย์ อย่างละเอียดและถูกต้อง 0 20
    5. ทักษะการตั้งสมมติฐานทางจิตพลวัติ (Psychodynamic formulation) ในการเกิดความเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยแต่ละคน 0 10
    6. ทักษะการทำการรักษากระตุ้นให้ชักด้วยไฟฟ้า (ECT) 0 10
    7. ทักษะการทำงานเป็นทีม ร่วมกันในทีมนำทางคลินิกจิตเวช 0 10
    8. ทักษะการวางแผนการรักษาและจำหน่ายผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยจิตเวช 0 10
    9. ทักษะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค แผนการรักษาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ 0 10
    10. ทักษะการสื่อสาร ประสานงานกับแพทย์ต่างแผนก กรณีผู้ป่วยทีมีความซับซ้อนในความเจ็บป่วยและต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา 0 10
    11. ทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน 0 20
    12. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงการรักษาระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 0 30
    13. ทักษะการทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง 0 10
    14. ทักษะการให้ความรู้ และคำแนะนำการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แก่นักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 0 20
    15. ทักษะการอ่านและวิเคราะห์ผลงานวิจัย นำเสนอในที่ประชุมวารสารสโมสร 0 5
    16. ทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยทางจิตเวช 0 10
    17. ทักษะการอ่านและสรุปบทความทางวิชาการ นำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ของภาควิชา 0 10
    18. ทักษะการเตรียมผู้ป่วยกรณีศึกษา นำเสนอและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการพยากรณ์โรค 0 20
 
รวม
0 315


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940