Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
373 782
ปฏิบัติงานวิสัญญีวิทยาพื้นฐาน
Basic Anesthesia Practice
7 (0-21-11)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    7 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 21 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 11 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา วิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกหัตถการพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยา เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ การให้ยาชาเฉพาะส่วน ตลอดจนการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก

Basic anesthesia skills: endotracheal intubation, spinal block, epidural block, peripheral nerve block. Preoperative assessment and preparation in patients undergoing non-complicated surgery

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเฉพาะสาขาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    5. Premedication 0 100
    4. Preoperative assessment and preparation 0 100
    1. Principle of anesthesia 0 35
    2. Anesthesia equipment 0 40
    3. Drug and equipment preparation for anesthesia 0 40
 
รวม
0 315


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940