Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
373 783
ปฏิบัติงานวิสัญญีวิทยาคลินิก
Clinical Anesthesia Practice
7 (0-21-11)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    7 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 21 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 11 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา วิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการระงับความรู้สึก การเลือกวิธีการระงับความรู้สึก การดูแลในขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ตลอดจนการระงับปวดหลังผ่าตัด

Anesthetic management for patients undergoing non-complicated surgery including choice of anesthesia, maintenance of anesthesia, postoperative care and pain management

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเฉพาะสาขา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Choice of anesthesia 0 30
    2. Monitoring 0 15
    3. Maintenance of anesthesia 0 30
    4. Depth of anesthesia 0 15
    5. Emergence early postoperative care 0 30
    6. Postopeartive care 0 30
    7. Airway management 0 30
    8. Endotracheal intubation 0 30
    9. Spinal block 0 30
    10. Epidural block 0 30
    11. Peripheral nerve block 0 15
    12. Acute pain management 0 30
 
รวม
0 315


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940