Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
374 111
เวชศาสตร์ชุมชน
Community Medicine 1
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ศรีน้อย มาศเกษม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ปฐมนิเทศ 1 1
    2.บทบาทของแพทย์กับงานสาธารณสุข 1 0
    3.ระบบสาธารณสุข 1 0
    4.ระบบบริการสาธารณสุข 1 0
    5.ระบบบริการปฐมภูมิและการปฐมพยาบาล 1 0
    6.ศึกษาแพทย์ดีเด่นทางชุมชน 1 0
    7.ผลกระทบของสังคมไทยต่อสุขภาพ 1 0
    8.พฤติกรรมสุขภาพ 1 0
    9.สุขภาพผู้บริโภค 1 0
    10.นิเวศน์วิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 0
    11.การเจ็บป่วยจากการทำงาน 1 0
    12.หลักการจัดนิทรรศการ การจัดภาพ และให้สี 1 0
    13.วิธีการทางวิทยาศาสตร์และหลักเบื้องต้นในการวิจัย 1 0
    14.ประชากรศาสตร์และสถิติชีพ 1 0
    15.คุณค่าของคน 1 0
 
รวม
15 1


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940