Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
374 121
เวชศาสตร์ชุมชนภาคสนาม 1
Community Medicine Field Practice 1
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ศรีน้อย มาศเกษม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.การประชุมและการประสานงาน (กลุ่มสัมพันธ์) 3 0
    2.จริยธรรมของแพทย์ 3 0
    3.การศึกษาประวัติและผลงานของแพทย์ดีเด่น 3 0
    4.เทคนิคการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน 3 0
    5.การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรใกล้ตัว 3 0
    6.การดูงานหน่วยงานสาธารณสุข 3 0
    7.พุทธวิธีในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ 3 0
    8.การดูงานสถานบริการสังคม 3 0
    9.ปัญหาสาธารณสุขไทยและนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขไทย 3 0
    10.การพัฒนาชีวิตและสังคม 3 0
    11.การวิจัยระบบสาธารณสุข 3 0
    12.การนำเสนอผลงาน 3 0
    13.การนำเสนอผลการดูงาน 6 0
    14.การบริการสังคม 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940