Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
374 223
เวชศาสตร์ชมชน 2 (ภาคสนาม)
Community Medicine II (field work)
2 (0-12-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 12 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความรู้เรื่องแนวคิดทฤษฎีทางเวชศาสตร์ชุมชนจากการเรียนวิชา 374 213 เวช-ศาสตร์ชุมชน 2 และเพิ่มการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ผู้ตาม การประสานงาน การบริหารจัดการ การวางแผนการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขแบบองค์รวม การจัดลำดับความสำคัญของปัญญา แนวทางการแก้ไขและการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ชุมชนระหว่างการฝึกภาคสนาม

Concept and theory of community medicine from 374 213 community medicine 2 and add the experience of leadership, cooperation, management, planning, data collection and analysis of health problem, prioritising health problem and providing health care servics to people in community during practice in the field.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940