Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
374 735
เวชศาสตร์ครอบครัวในชุมชน
Family Medicine in the Community
8 (3-15-14)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    8 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 15 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 14 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาและฝึกปฏิบัติแนวคิดเกี่ยวกับหลักการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกาย ใจ สังคม ครอบครัว และสุขภาพ  แผนผังครอบครัว อิทธิพลของครอบครัวต่อสุขภาพ บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพที่บ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และใกล้เสียชีวิต การสนับสนุนของสังคม การวัดผลด้านสุขภาพ  องค์กรและแหล่งสนับสนุนทางการเงินด้านสุขภาพ

     

Resident  is introduced to the principles and practice of family medicine on the following subjects: such as, the relationship of  health on the body, the mind the family, and the society; family genogram; effect of family on health; role of family doctor; elderly health care; home health care;            the doctor patient relationship; medical consultation; end of life care; effect of death on the family ;social support; measuring health outcome; organizing and funding health care.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ศรีน้อย มาศเกษม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. เวชศาสตร์ครอบครัว และสุขภาพครอบครัวเบื้องต้น 3 15
    2. เวชศาสตร์กาย-จิต 3 15
    3. เวชศาสตร์กายจิตและสังคม 3 15
    4. การทำผังครอบครัว 3 15
    5. ผลกระทบของครอบครัวต่อสุขภาพ 3 15
    6. บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 15
    7. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3 15
    8. การดูแลสุขภาพที่บ้าน 3 15
    9. ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 3 15
    10. การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ 3 15
    11. การดูแลชีวิตในขั้นสุดท้าย 3 15
    12. ภาวะใกล้ตาย การตาย และการอาลัย 3 15
    13. การสนับสนุนของสังคม 3 15
    14. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพ 3 15
    15. การจัดการระบบการดูแลและการหาเงินทุน 3 15
 
รวม
45 225


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940