Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
375 781
ฝึกปฏิบัติงานศัลยศาสตร์ 1
Practice in Surgery I
6 (0-18-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    6 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 18 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป  ปฏิบัติทั่วไป ห้องผ่าตัดผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัดเล็ก ภายใต้การนิเทศของแพทย์อาวุโส
Practice in general surgical wards, general practice, out patient and  minor operative theatre under supervision of senior surgeons.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น วิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. อนัน ศรีพนัสกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ปฏิบัติงานที่หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป 1. ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดใหญ่ 0 130
    2. ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ 0 80
    3. ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติทั่วไปและผู้ป่วยนอก 0 45
    4. ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดเล็ก 0 15
 
รวม
0 270


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940