Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
376 481
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
Opstetrics and Gynecology 1
12 (6-12-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    12 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 6 ชม. ปฏิบัติการ 12 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานทางสุติศาสตร์และนารีเวชวิทยา ปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รวมทั้งการวางแผนครอบครัว
Basic knowledge in Obstetrics and Gynecology, common obstetrics and gynecology problems including family planning.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 393311,355311,355321,361311,362311,364311,365311,365321,366311,366321,372311,374311,374321,374331
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.สูติศาสตร์ 54 0
    2.นรีเวชวิทยา 36 0
    3.สูติศาสตร์ 0 27
    4.นรีเวช 0 153
 
รวม
90 180


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940