Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
376 771
ความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Basic Knowledge in Obstetrics and Gynecology
4 (4-0-8)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 4 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางสูติศาสตร์และนรีเวช เช่น ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์และนรีเวช การให้คำปรึกษาก่อนตั้งครรภ์ การดูแลพื้นฐานทางนรีเวชวิทยา การวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการตรวจคัดกรองโรค การดูแลก่อนเกิด การแท้ง และการตั้งครรภ์นอกมดลูก และระเบียบวิธีวิจัย

Basic knowledge of the medical science, obstetrics and gynecology such as basic science in relation to obstetrics and gynecology, preconceptional counseling, primary care in gynecology, family planning, preventive health care and screening, antenatal care, abortion, ectopic pregnancy, and research methodology.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Basic science 16 0
    2. Basic obstetrics and gynecology 24 0
    3. Research methodology 20 0
 
รวม
60 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940