Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
376 783
การดูแลผู้ป่วยขั้นสูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
Advanced Care in Obstetrics and Gynecology I
6 (0-18-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    6 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 18 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การบริบาลทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาขั้นสูง  การวินิจฉัยและการบำบัดทารกก่อนคลอด ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ การผ่าตัดคลอด ความผิดปกติของวิทยาต่อมไร้ท่อของการเจริญพันธุ์ การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉิน

Advanced management of obstetrics and gynecology in relation to prenatal

diagnosis and therapy, obstetric complication, cesarean section, disorders of reproductive endocrinology, critical and emergency care.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Obstetrics 0 170
    2. Gynecology 0 100
 
รวม
0 270


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940