Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
377 781
ฝึกปฏิบัติงานโสต ศอ นาสิกวิทยา 1
Practice in Otorhinolaryngology I
4 (0-12-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 12 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ปฏิบัติงานในคลินิกผู้ป่วยนอกแผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ป่วยในแผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา ห้องผ่าตัดหลักและห้องผ่าตัดรอง รวมถึงทักษะการผ่าตัดขั้นพื้นฐาน และหัตถการฉุกเฉินทั้งในศพและหุ่นจำลอง

Practice in otorhinolaryngologic outpatient clinic, otorhinolaryngologic inpatient wards, major operating rooms and minor operating rooms, including basic surgical skills, and emergency maneuver in both cadavers and simulators.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สุธี ไกรตระกูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ทักษะการประเมินผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดในหอผู้ป่วยใน 0 30
    2. ทักษะการตรวจและรักษาผู้ป่วยนอกแผนกหูคอจมูก 0 60
    3. ทักษะการช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่หู คอ จมูก 0 60
    4. ทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางหู คอ จมูกที่ห้องผ่าตัดรอง 0 15
    5. การฝึกทักษะการผ่าตัดศพอาจารย์ใหญ่ในห้องปฏิบัติการ 0 10
    6. การฝึกทักษะหัตถการฉุกเฉินทางหู คอ จมูกในหุ่นจำลอง 0 5
 
รวม
0 180


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940