Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
378 781
ฝึกปฏิบัติงานออร์โธปิดิกส์พื้นฐาน
Basic Orthopaedic Practice
6 (0-18-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    6 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 18 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในทางออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์   การประเมินและดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น  สำหรับการบาดเจ็บ การดาม  การใส่เฝือก  เครื่องดึง    การผ่าตัดพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์   การเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัดทั่วไป
Basic skills in Orthopaedics covering, Orthopaedic physical  examination ,patient  assessment and  initial care  for  trauma , splinting , casting, traction, basic  orthopaedic surgery, preparation for patient  undergoing general  operation  and  postoperative  care
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น วิชาบังคับสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การฝึกทักษะการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ 0 60
    2. การประเมินและดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น 0 60
    3. การฝึกหัตถการเบื้องต้นทางออร์โธปิดิกส์ 0 30
    4. การผ่าตัดพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ 0 90
    5. การเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัดทั่วไป 0 30
 
รวม
0 270


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940