Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
378 782
ฝึกปฏิบัติงานออร์โธปิดิกส์คลินิกพื้นฐาน
Basic Clinical Orthopaedic Practice
6 (0-18-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    6 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 18 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ฝึกปฏิบัติงานการดูแลรักษาการบาดเจ็บแนวดั้งเดิมและทางการผ่าตัด  โรคและภาวะผิดปกติที่พบบ่อยของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ    การบาดเจ็บที่ซับซ้อน  โรคที่ซับซ้อนและความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ
Practice in conservative  and  surgical  treatment  for  injuries , common  diseases  and  abnormalities  of  musculoskeletal  system,   complicated injuries, complicated diseases and abnormalities of  musculoskeletal  system  including  rehabilitation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น วิชาบังคับสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วินัย ศิริชาติวาปี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และการปฏิบัติงานที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อ ให้มีความสามารถในการดูแลรักษาทั้งวิธีอนุรักษ์และวิธีผ่าตัด รวมถึงการฟื้นฟูสภาพใน 1. กระดูกหักที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน 2. ข้อเคลื่อนหลุดที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน 3. การบาดเจ็บของเอ็นข้อ 4. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ 5. กระดูกเชิงกรานหัก 6. การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 7. กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุดในเด็ก 8. กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุดชนิดมีบาดแผล 9. ภาวะแทรกซ้อนในกระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด 10. การผ่าตัดในการยึดตรึงกระดูกหักทั้งภายในและภายนอก 0 270
 
รวม
0 270


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940