Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
379 782
ฝึกปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1
Practice in Internal Medicine I
6 (0-18-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    6 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 18 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัย  การรักษาและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยใน ศึกษาผู้ป่วยใน ในแง่มุมต่าง ๆ
History taking, physical examination, laboratory and special investigation, diagnosis, treatment and follow-up of in-patients; study of in-patient problems in various aspects.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ฝึกปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยในภาควิชาอายุรศาสตร์ 0 270
 
รวม
0 270


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940