Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
380 751
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1
Rehabilitation Medicine I
11 (1-30-14)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    11 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 30 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 14 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู การใช้เครื่องมือกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ความรู้ทางด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียม การฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยฟื้นฟู ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์แพทย์    

Knowledge of rehabilitation medicine, physical modality, occupational therapy, therapeutic exercise, orthotics and prosthetics, practice at general rehabilitation outpatient clinic and rehabilitation ward under supervision of medical staff.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- นลินทิพย์ ตำนานทอง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    3. เครื่องมือกายภาพบำบัด 2 0
    1. ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 0
    2. การตรวจประเมินทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 0
    4. กิจกรรมบำบัด 2 0
    5. การออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษา 2 0
    6. การสูญเสียสภาพ (Deconditioning) 2 0
    7. Normal gait 1 0
    8. กายอุปกรณ์เสริมและเทียม 3 0
    9. การฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 0 225
    10. การฝึกปฏิบัติที่หอผู้ป่วยใน 0 225
 
รวม
15 450


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940