Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
400 100
มนุษย์กับสังคม และวัฒนธรรม
Man,Society and Culture
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

กำเนิดและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ การจัดระเบียบทางสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสถาบันทางสังคมต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อย่างสันติ และการแก้ไขความขัดแย้งในสังคม สังคมอุดมคติ

Foundation and development of human society and culture, social organization, human relationship within social institutions, communication in society. Socio-cultural changes, establishment of peaceful relationship, conflict-resolution in society, ideal society.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป A required course for the Bachelor's Program in TESOL and Bachelor's Program in English Education
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. พิธันดร นิตยสุทธิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Development of human society 4 0
    2. Culture 4 0
    3. Man and communication 4 0
    4. Social order 4 0
    5. Human relation in social institution 4 0
    6. Man and religion 4 0
    7. Politic institution 4 0
    8. Economic system 4 0
    9. Social and cultural changes 4 0
    10. Social and peace 4 0
 
รวม
40 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940