Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
400 102
มนุษย์กับการรู้จักตัวเอง
Human and the Self
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทัศนทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยวิวัฒนาการของกายและจิต และผลของระบบสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมต่อความคิดเรื่องคุณค่าและความหมายของชีวิต และต่อความคิดเรื่องตัวตน ทัศนะศาสนาเรื่องธรรมชาติที่แท้จริงของตัวตนและเป้าหมายของชีวิต ทัศนะทางปรัชญาเรื่องคุณค่าและความหมายของชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ทางจิตวิทยากับคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความเป็นไทย การเรียนรู้ซื่งกันและกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก
Evolution of the body and and the mind: the impact of cultural, political, and economical system on the idea of self and meanings of life: religious doctrines on the nature of the "ture self" and the purpose of life: philosophical doctrines on values and meanings of life; the relationship between psychological needs and values of life; the concept of Thai-identify; East meets West.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940