Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 104
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
Fundamental German II
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ฝึกการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เกี่ยวกับการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ การบอกวันและเวลา การใช้พาหนะประเภทต่าง ๆ เทศกาลและงานเลี้ยงฉลองและชีวิตครอบครัว
The practice of using the four language skills: listening, speaking, reading and writing on the topics of various communication media, telling dates and time, meansof transportation, festivals and celebrations and family life. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409103#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การสื่อสารประเภทต่าง ๆ 9 0
    2. การบอกวันและเวลา 9 0
    3. การใช้พาหนะประเภทต่าง ๆ 10 0
    4. เทศกาลและงานเลี้ยงฉลอง 9 0
    5. ชีวิตครอบครัว 9 0
 
รวม
46 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940