Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 131
การสนทนาภาษาเยอรมัน 1
German Conversation I
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาทักษะด้านการสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองและบุคคลอื่น การบอกเวลา การเล่าถึงกิจวัตรประจำวัน การเล่าเรื่องในอดีต การบอกทิศทาง ที่ตั้งของสถานที่และสิ่งของต่าง โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกอักขรวิธี
The development of conversational skills on different topics: introducing oneself and other people; telling time; everyday activities; past events; directions; locations of places and things with emphasis on correct pronunciation and intonation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409102#409104#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การแนะนำตัวเองและบุคคลอื่น 9 0
    การบอกเวลา 8 0
    3. การเล่าถึงกิจวัตรประจำวัน 9 0
    4. การเล่าเรื่องในอดีต 10 0
    5. การบอกทิศทาง ที่ตั้งของสถานที่และสิ่งของต่าง ๆ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940