Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 231
การสนทนาภาษาเยอรมัน 2
German Conversation II
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พัฒนาทักษะการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยการเล่า การบรรยาย การเปรียบเทียบการขอร้องและการสอบถามด้วยประโยคที่ซับซ้อนขึ้น                                                 
The development of conversational skills on a higher level on narrating, describing, comparing, making requests and asking for information using more complex sentence structures.    
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409131#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การเล่าและการบรรยายรายละเอียด 9 0
    การเล่าแผนการชีวิตในอนาคต 9 0
    3. การเล่าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต 9 0
    4. การบรรยายเปรียบเทียบ 9 0
    5. การขอร้อง และการสอบถาม 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940