Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 241
การอ่านภาษาเยอรมัน 1
German Reading I
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วัตถุประสงค์เทคนิคการอ่าน การสำรวจงานเขียน เทคนิคการอ่านประโยค เทคนิคการหาความหมายของคำศัพท์ การจับประเด็นสำคัญของงานเขียน
Reading purposes and techniques; a survey of written works; techniques of reading sentences; techniques of finding out word meanings and important points of the work.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 402202#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. วัตถุประสงค์และเทคนิคการอ่าน 4 0
    2. การสำรวจงานเขียน 9 0
    3. เทคนิคการอ่านประโยค 10 0
    4. เทคนิคการหาความหมายของคำศัพท์ 10 0
    5. การจับประเด็นสำคัญของงานเขียน 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940