Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 272
งานร้อยแก้วภาษาเยอรมัน
German Prose
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

งานร้อยแก้วภาษาเยอรมันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และตั้งแต่การรวมประเทศเยอรมันจนถึงปัจจุบัน

Major German prose from the end of the First World War until the end of the Second World War and from the reunification of Germany to the present.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409271#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. สุนทร ศรีชัย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. งานร้อยแก้วภาษาเยอรมันตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1918-1945) 15 0
    2. งานร้อยแก้วภาษาเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 15 0
    3. งานร้อยแก้วเยอรมันตั้งแต่การรวมประเทศเยอรมันจนถึงปัจจุบัน 15 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940