Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 301
ภาษาเยอรมัน 5
German V
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาทักษะในการสนทนา การอภิปรายและการอ่านบทความที่เกี่ยวกับสภาพ ความเป็นอยู่ เวลาว่าง ชีวิตการทำงาน การศึกษา การบริโภคและมาตรฐานชีวิต

The development of conversation skills; discussion and reading articles            about the living conditions, leisure time, work life, education, consumption and standard of living

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409202#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. สุนทร ศรีชัย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. สภาพความเป็นอยู่ 9 0
    2. เวลาว่าง 9 0
    3. ชีวิตการทำงาน 9 0
    4. การศึกษา 9 0
    5. การบริโภคและมาตรฐานชีวิต 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940