Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 351
การแปลภาษาเยอรมัน 1
German Translation I
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ทฤษฎีการแปล การแปลระดับประโยคธรรมดา และประโยคซับซ้อน การแปลย่อหน้าบทความสั้น ๆ และการสรุปปัญหาจากการแปล

Theories of translation; translation of simple and complex sentences, paragraphs, short articles and a summary of translation problems. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409301#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ทฤษฎีการแปล 5 0
    2. การแปลระดับประโยคธรรมดาและประโยคซับซ้อน 23 0
    3. การแปลระดับย่อหน้า 14 0
    4. การสรุปปัญหาจากการแปลจากภาษาเยอรมันเป็นไทย และภาษาไทยเป็น 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940