Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 352
การแปลภาษาเยอรมัน 2
German Translation II
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การแปลงานร้อยแก้วจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย การแปลเอกสารทางราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และการแปลบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยที่มีรูปประโยคที่ซับซ้อน
Translation of prose from German to Thai, of documentary forms from Thai to German and of articles on current events with complex sentences.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409351#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การแปลงานร้อยแก้วจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย 10 0
    2. การแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน 15 0
    3. การแปลบทความเหตุการณ์ปัจจุบันจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย 20 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940