Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 413
ภาษาเยอรมันสำหรับธุรกิจ 3
German for Business III
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วัฒนธรรมการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างประเทศ การดำเนินการและการต่อรองทางธุรกิจ การเปิดตัวของบริษัทประกอบธุรกิจ

Intercultural business communication, business meetings and negotiations  and business presentations.      

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409412#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. วัฒนธรรมการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างประเทศ 13 0
    2. การดำเนินการและการต่อรองทางธุรกิจ 20 0
    3. การเปิดตัวของบริษัทประกอบธุรกิจ 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940