Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 414
การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาเยอรมัน
German Business Letter Writing
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาเยอรมัน ในหัวข้อเรื่องการแนะนำบริษัทของตัวเองและการสอบถามข้อมูลของบริษัทอื่น ขั้นตอนการสั่งซื้อและการขายสินค้า การส่งหนังสือเตือน การร้องเรียนและการตอบรับ
German business letter writing in the topics of : presentation of ones company;asking for information from other companies; the procedure of placing orders and selling goods; admonitory letters; lodging and answering complaints.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409412#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การแนะนำบริษัทของตัวเองและการสอบถามข้อมูลของบริษัทอื่น 10 0
    2. ขั้นตอนการสั่งซื้อ และขายสินค้า 23 0
    3. การส่งหนังสือเตือน การร้องเรียนและการตอบรับ 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940