Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
409 471
วรรณคดีภาษาเยอรมันร่วมสมัย
German Contemporary Literature
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

วรรณคดีของเยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออกที่สำคัญ ๆ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการรวมประเทศเยอรมัน วรรณคดีเยอรมันหลังจากการรวมประเทศจนถึงปัจจุบัน

Major West German and East German literature after the Second World War    until the reunification of Germany and German literature after the reunification to the  present.        
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 409271#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. สุนทร ศรีชัย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. วรรณคดีเยอรมันตะวันตกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 22 0
    2. วรรณคดีเยอรมันตะวันออกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 14 0
    3. วรรณคดีเยอรมันหลังจากการรวมประเทศจนถึงปัจจุบัน (1990-ปัจจุบัน) 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940