Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
411 210
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับเศรษฐศาสตร์การเกษตร
Technical English for Agricultural Economics
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้เนื้อหาจากแหล่งต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและเรื่องทั่วไปที่จำเป็นได้
practical skills in english:listening,speaking,reading and writing, using various sources to strengthen the student's ability to communicate with others on agricultural economics and some necessary general topics.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 411207 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940