Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
411 223
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
Technical English for Science and Technology I
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  การเปรียบเทียบ  การแสดงเหตุและผล  การอธิบายกระบวนการและวัตถุประสงค์  และไวยากรณ์ที่ใช้ในหัวข้อนั้น 
Reading and writing English in the field of Science and Technology : comparision and contrast, cause and result, descriptions of process, purpose and grammar used in the stated topics.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 411207#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Passive Voice 9 0
    Comparision and Contrast 9 0
    Relative Clauses 9 0
    Cause and Result 9 0
    Process and Purpose 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940