Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
411 313
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English I
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจ  โดยเน้นทักษะทางด้านการอ่าน การฟังและการเขียน คืออ่านและฟังเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อจับใจความ และเขียนเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ

         

              Practice  in  business  English  with  an   emphasis  on  the   reading,  listening  and  writing  skills  by  reading  and  listening  to  business  related  texts  and  writing  for  business  communication.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 000 102# หรือ 000 103#หรือ 411 205#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ เงินและบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ และสำหรับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์กัญชลี จังสถิตย์กุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ทักษะการอ่าน 15 0
    2.ทีกษะการฟัง 15 0
    3.ทักษะการเขียน 15 0
    รวม 45 0
 
รวม
90 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940