Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
411 402
ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7
English for Humanities and Social Sciences VII
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป  เช่น  อธิบายกิจกรรมประจำวัน  ให้เหตุผล  ประเมินคุณค่า  การเข้าสังคมทั้งไทยและต่างชาติ  การสรุปข้อความ  การเสนองาน 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 411306#
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940