Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
412 141
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communications and Computer Networks
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการสารสนเทศ  สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูล  รูปแบบการส่งข้อมูล  สถาปัตยกรรมเครือข่าย  เทคโนโลยีเครือข่ายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย

Basic  concepts  of  data  communications  and  computer  networks  for  information  management;  media  for  data  transmissions;  types  of  data  transmissions;  network  architecture;  network  technology;  standards  related  to  data  communications  and  computer  networks;  network  security.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกของวิชาเอก สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. ศักดา จันทร์ประเสริฐ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ 9 0
    2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการสารสนเทศ 9 0
    3. สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูลและรูปแบบการส่งข้อมูล 6 0
    4. สถาปัตยกรรมเครือข่าย 6 0
    5. เทคโนโลยีเครือข่าย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 9 0
    6. การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940