Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
412 207
การประชาสัมพันธ์ขั้นแนะนำ
Introduction to Public Relations
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กับธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กับธุรกิจ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการประชา-สัมพันธ์

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการประชา-สัมพันธ์

Foundations of public relations; public relations personnel; operations of public relations; public relations and business; current issues, problems and trends of public relations.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 8 0
    2. นักประชาสัมพันธ์ 4 0
    3. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 14 0
    4. การประชาสัมพันธ์กับะรกิจ 2 0
    5. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการปรปะชาสัมพันธ์ 2 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940