Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
412 315
ห้องสมุดอัตโนมัติ
Library Automation
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความสำคัญ  พัฒนาการ  และองค์ประกอบของห้องสมุดอัตโนมัติ  กระบวนการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  มาตรฐานด้านโครงสร้างข้อมูลและการทำงานร่วมกันของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  การประเมินและเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องสมุดอัตโนมัติ

Importance,  development  and  components  of  library  automation;  processes  of  automated  system;  standards  and  bibliographic  structures  and  system  integration;  automation  system  appraisal  and  selection;  preparation  and  change  to  library  automation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกของวิชาเอก สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญของห้องสมุดอัตโนมัติ 3 0
    2. พัฒนาการห้องสมุดอัตโนมัติ 3 0
    3. องค์ประกอบของห้องสมุดอัตโนมัติ 3 0
    4. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 15 0
    5. มาตรฐานด้านโครงสร้างข้อมูลและการทำงานร่วมกันของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 9 0
    6. การประเมินและเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 6 0
    7. การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องสมุดอัตโนมัติ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940