Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
412 319
การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
Information Business Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ  บทบาทของธุรกิจสารสนเทศ  ลักษณะและประเภท  บทบาทของผู้ให้บริการ  การบริหารโครงการและแนวโน้มของธุรกิจสารสนเทศในอนาคต

Basic   knowledge  of  information  business;  role  of  information  business;  characteristic  and  type ;  role  of  information  providers;  project  management;  trends  of  information  business.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกของวิชาเอก สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เพ็ญพันธ์ เพชรศร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ 6 0
    2. บทบาทของธุรกิจสารสนเทศ 3 0
    3. ลักษณะและประเภทของธุรกิจสารสนเทศ 9 0
    4. บทบาทของผู้ให้บริการ 9 0
    5. การบริหารโครงการ 9 0
    6. แนวโน้มของธุรกิจสารสนเทศในอนาคต 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940