Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
414 141
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดทฤษฎี   และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์   การบริหารกับสภาพแวดล้อม  การบริหารกับนโยบายสาธารณะ  กระบวนการบริหาร  เช่น  การวางแผน   การจัดองค์การ  การบริหารงานบุคคล  การอำนวยการ  การประสานงาน  การรายงาน  การงบประมาณ   และ พฤติกรรมทางการบริหาร  ตลอดจนความรับผิดชอบของการบริหารราชการ
Concepts, theories and development of public administration, public  administration and  the environment; public  administration and public policy; processes of administration such as  planning, organizing,   personnel administration, directing, coordinating, reporting, budgetting and administrative behaviour,  including responsibility of  public administration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมาย พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎี สถานภาพ และขอบข่ายของ 6 0
    การบริหารกับสภาพแวดล้อม 3 0
    การบริหารกับนโยบายสาธารณะ 3 0
    เทคนิควิธีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 7 0
    ความรับผิดชอบในการบริหารราชการ 6 0
    กระบวนการบริหาร 20 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940