Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
414 151
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to Law
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป  การแยกประเภทของกฎหมาย  ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้  ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้  หลักสำคัญในการกระทำผิดทางอาญา   และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว  ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ  หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย
Concepts, types, and scope of law. The course covers the general principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the person
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.กิตติบดี ใยพูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 10 0
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 2 0
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 8 0
    ประเภท แหล่งที่มา และศักดิ์ของกฎหมาย 2 0
    การใช้ การตีความ ละยกเลิกกฎหมาย 3 0
    กระบวนการยุติธรรมในประเทศ 3 0
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 15 0
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 2 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940