Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
414 190
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่สัมพันธ์กับมนุษย์  อิทธิพลหรือผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  อุปนิสัย  สุขภาพอนามัย  ลักษณะวัฒนธรรม  การปกครอง อาชีพและการพัฒนาอาชีพของมนุษย์  การจัดการใช้ประโยชน์  การพยายามปรับตัว  ดัดแปลงภาวะแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเค็ม  ทรัพยากรเสื่อมโทรมและมลพิษ 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940