Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
414 249
การบริหารความมั่นคงมนุษย์
Human Security Administration
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดการบริหารความมั่นคงมนุษย์ คุณภาพชีวิต ความเสมอภาค ความยากจน ความกินดีอยู่ดี สันติศึกษา และการพัฒนา กฏหมายสิทธิมนุษยชน กฏหมายกับการพัฒนากรณีศึกษา
Concepts  of  human  security  administration;  quity; poverty;  well  being;  peace  studies  and  develoment; human  rights  low  and  develoment   ; case  studies
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวคิดการบริหารความมั่นคงมนุษย์ 12 0
    2.สันติศึกษา และการพัฒนา 6 0
    3.กฏหมายสิทธิมนุษยชน 9 0
    4.กฏหมายกับการพัฒนา 6 0
    5.กรณีศึกษา 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940