Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
414 281
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Enviromental Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤติสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์ ความเสี่ยง การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
Status  of  natural  rerources,  environmental  crises, natural  resource  and  environment  managent; techniques  in  risk  analy  analysis  techniques,  environmental  impact  assessment
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์
อ. วีระกุล ชายผา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ 3 0
    2.วิกฤติสิ่งแวดล้อม 6 0
    3.นโยบายองค์การและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 0
    3.1 นโยบาย 5 0
    3.2 องค์การ 5 0
    3.3 แผนงาน 5 0
    4.เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง 4 0
    5.การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940