Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
414 340
ภาวะความเป็นผู้นำ
Leadership
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความหมายและคุณลักษณะของผู้นำ แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้นำ ประเภทที่มาของผู้นำ แรงผลักดันที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ องค์ประกอบที่มีต่อความสำคัญของการใช้ภาวะผู้นำ ผู้นำกับกลุ่ม ผู้นำกับงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งการใช้เครื่องมือสำหรับประเมินผลความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในกลุ่มและองค์การในสังคมไทย

The meaning and characteristics of leader, concepts, concepts of leader, roles and abilities of leader, types of leader, leadership forces, success components of leadership, leader and groups, leader and community development activities, and evaluation techniques of leadership and social participation activities.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940